Declarații de avere

În conformitate cu prevederile Legii 95/2006 – privind reforma în sănătate, pe site-ul spitalului se vor afişa:
– legături de rudenie, pâna la gradul IV inclusiv cu personalul angajat în secţia pe care o conduce pt. şef secţie, cf. cap. III, art. 184, al. 9;
– declaraţia de interes şi incompatibilităţile prevăzute la art. 180 pt. manager, comitet director, şef secţie, şef laborator, şef serviciu,
consiliu consultativ, cf. cap. III, art. 187, al. 1;
– declaraţia de avere pt. manager, comitet director, şef secţie, şef laborator, şef serviciu, consiliu consultativ, cf. cap. III, art. 187, al. 5;

În conformitate cu prevederile art. 6, al. (1) cu e) din Legea 176/2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitaţilor publice, pe site-ul spitalului se:

“asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localitaţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agentiei pe toata durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani dupa încetarea acestora şi se arhiveaza potrivit legii”

În conformitate cu prevederile Ordinului 591 din 27.05.2010 al Ministrului Sănătăţii, începand cu data prezentului ordin, pe site-ul spitalului se vor afişa veniturile nete salariale lunare, realizate de personalul propriu.

Transparență venituri