La intrarea în spital funcționează un birou de informații care vă ajută la completarea documentelor pentru internare.

Acte Necesare:

 1. Buletin de identitate, certificat de naștere (pentru copii sub 14 ani)
 2. Card de sănătate – excepție: pacienții cărora nu li s-a emis card de sănătate
 3. Bilet de trimitere de la medicul de familie/specialist din ambulator.
 4. Dovada de asigurat:
  • Cardul național de asigurări de sănătate (dacă acesta nu se prezintă se va lista la Biroul de internări statusul pacientului – PIAS de pe site-ul CJAS, pacientul fiind informat că acest card trebuie adus pe parcursul internării);
  • cupon de pensie – pentru pensionari, veterani de război, persoane cu handicap;
  • Adeverință eliberată de către CJAS care dovedește calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
  • adeverință CJAS pentru dovedirea calității de coasigurat; pentru persoanele aflate în întreținere: adeverință de la locul de muncă al întreținătorului (în care să se menționeze numele persoanei aflate în întreținere), adeverință CJAS;
  • adeverință de elev/student/militar în termen;
  • pentru persoanele aflate într-o formă de protecție socială: copie după documentul care atesta acest lucru.
 5. Bilet de internare pentru pacienții care reprezintă urgențe medico-chirurgicale, semnat și parafat de medicul specialist din UPU (după caz)
 6. Fișa de prezentare în UPU – va fi anexată la FOCG a pacientului internat prin UPU (după caz);
 7. Adeverință de salariat cu precizarea numărului zilelor de concediu medical acordate în ultimele 12 luni;
 8. Pentru cetățenii străini din statele membre UE: cardul european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate – DOAR PENTRU URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE;
 9. Cerere scrisă pentru internare a părinților/ tutorilor legali pentru copilul sub 18 ani (minor) adresată Managerului Spitalului (care să includă avizele și aprobările respective) – ANEXA;
 10. Certificat naștere/CI minor internat și copie după CI a părinților;
 11. Adeverința de studii pentru persoanele între 18-25 ani, care urmează cursurile unei școli/universități;
 12. Pentru studenții străini/studenții cu plată – adeverință CJAS că sunt plătitori de asigurări de sănătate;
 13. Angajament de plată – pentru pacienții neasigurați, a căror stare de urgență a încetat – ANEXA.

Conform HOTĂRÂRII Nr. 117 din 27 martie 2013

Pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

SECȚIUNEA A 8-A – Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

ART. 61 – alin. (3)

Asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:

 1. spitalizare continuă;
 2. spitalizare de zi.

ART. 61 – alin. (4)

Asistenţa medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii de internare:

 1. naştere;
 2. urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
 3. boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
 4. tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital;
 5. diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

ART. 63 – alin. (2)

În unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii, inclusiv în centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc – spitalizare de zi pentru asiguraţii care nu necesită internare continuă, suportate din fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti, prin tarif pe serviciu medical şi/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme şi în condiţiile prevăzute în norme.

ART. 64 – alin. (1),(2),(3)

(1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii. Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de  sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare, în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) urgenţele medico-chirurgicale şi bolile cu potential endemo-epidemic, care necesită izolare şi tratament, şi internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau al urmăririi penale, internările pentru persoanele private de libertate pentru care instant de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire şi transferul interspitalicesc.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Elveţia, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele member ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, precum şi serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.