Farmacie

Farmacia cu circuit închis se organizează ca secție în structura organizatorica a spitalului. Farmacia cu circuit închis este unitatea farmaceutică ce asigură asistență cu medicamente de uz uman și materiale sanitare pentru bolnavii internați în spital, precum și pentru ambulatoriu în cadrul programelor naționale de sănătate.

Atribuțiile farmaciștilor decurg din competentele certificate de actele de studii obținute, ca urmare a parcurgerii formei de învățământ universitar medical din Romania sau străinătate, recunoscută potrivit legii. Exercitarea profesiunii de farmacist este avizata de Colegiul Farmaciștilor din România și autorizată de Ministerul Sănătății prin eliberarea de autorizație de liberă practică.

Farmacistul are în principal următoarele sarcini:

 1. Organizează spațiul de muncă dând fiecărei încăperi destinația cea mai potrivită;
 2. Întocmește planul de muncă şi repartizează sarcinile pe oameni, în raport cu necesitățile farmaciei;
 3. Răspunde de asigurarea in cele mai bune condiții de asistență farmaceutică necesară la nivelul secțiilor spitalului;
 4. Organizează recepția calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi celorlalte produse farmaceutice intrate în farmacie, precum şi depozitarea şi conservarea acestora în condiţii corespunzătoare;
 5. Colaborează cu secţiile spitalului în vederea asigurării unui consum raţional de medicamente şi pentru popularizarea medicamentelor din nomenclator;
 6. Controlează prepararea corectă şi la timp a medicamentelor, răspunde de modul cum este organizat şi cum se exercită controlul calităţii medicamentelor în farmacie şi urmăreşte ca acestea să se elibereze la timp şi în bune condiţii;
 7. Răspunde de organizarea şi efectuarea corectă şi la timp a tuturor lucrărilor de gestiune;
 8. Asigură măsurile de protecţia muncii, de igienă, PCI şi respectarea acestora de către întregul personal;
 9. Participă la şedintele semestriale organizate în cadrul oficiilor farmaceutice, respectiv în unităţile sanitare pentru analiza calităţii medicamentelor potrivit dispoziţiilor MSP;
 10. Furnizarea de informații si consiliere adecvata in domeniul farmaceutic, daca este cazul conducerii unitatii sanitare, șefilor de secții, medicilor, altor profesioniști din spital si bolnavilor internați;
 11. De a se implica adecvat, în masura solicitărilor, in activitatea comisiilor de specialitate din cadrul spitalului: comisia de farmacovigilența, comisia de etica, comisiile de licitatii;
 12. Implicarea în bunul mers al unității sanitare, prin menținerea unor relații de bună colaborare cu conducerea acesteia, cu medicii și cu alți profesioniști din domeniul sănătății.

 

Farmacist Magda COSTIN

Șef Farmacie

 

Localizare - Farmacie