Drepturile pacienților

 

Extrase din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienților:

“Art. 1.

În sensul prezentei legi:

 1. prin pacient se înțelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;
 2. prin discriminare se înțelege distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale;
 3. prin îngrijiri de sănătate se înțelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;
 4. prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
 5. prin îngrijiri terminale se înțelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.

Art. 2. – Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

Art. 3. – Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

Dreptul pacientului la informația medicală

Art. 4. – Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

Art. 5.

(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

Art. 6. – Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

Art. 7. – Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

Art. 8. – Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Art. 9. – Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Art. 10. – Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

Art. 11. – Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

Art. 12. – Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

Art. 13. – Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 14. – Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

Art. 15. – În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 16. – În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

Art. 17.

(1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

Art. 18. – Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 19. – Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

Art. 20. – Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

Art. 21. – Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

Art. 22. – Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres

Art. 23. – În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

Art. 24. – Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art. 25.

(1) Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

(2) Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

Art. 26. – Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.

Art. 27. – Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.

Art. 28.

(1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26.

(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

Art. 29.

(1) În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aduc la cunoștința publicului.

Art. 30.

(1) Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgență apărute în situații extreme.

Art. 31. – Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Art. 32. – Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai asemănător  celui familial.

Art. 33. – Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Art. 34. – Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

Art. 35.

(1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

(2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Art. 36. – Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

Sancțiuni

Art. 37. – Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidențialității datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 38.

(1) Autoritățile sanitare dau publicității, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, în care se compară situațiile din diferite regiuni ale țării, precum și situația existentă cu una optimă.

(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligați să afișeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății și Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 78, 108 și 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătății populației, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.”

Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).

 

 

Obligațiile pacienților

 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași este o instituție medicală de prestigiu pentru care normele de siguranță și igienico-sanitare sunt cele mai importante. În vederea asigurării conformității cu standardele noastre de calitate, siguranță și confidențialitate pe parcursul internării dumneavoastră în Spital, vă rugăm atât pe dumneavoastră, cât și pe aparținătorii dumneavoastră, să respectați următoarele reguli minimale enumerate mai jos.

Ca beneficiari ai actului medical, pacienții trebuie să respecte normele de comportament în unitatea sanitară, după cum urmează:

 1. Pacienții trebuie să respecte ordinea de prezentare la medic, să aștepte chemarea în cabinet;
 2. Pacienții trebuie să respecte ordinea, curățenia și liniștea în sălile de așteptare;
 3. Este interzis pacienților murdărirea pereților, degradarea mobilierului din sălile de așteptare sau secție, distrugerea de instalații sanitare ale spitalului;
 4. Rugăm pacienții să sosească cu doar 5 minute înainte de ora programată în sistem, nu mai devreme și nici mai târziu pentru a evita așteptarea sau decalarea programărilor. Vor avea astfel timp sa treacă prin triajul epidemiologic și să se înregistreze la recepție;
 5. Masca de protecție este obligatorie, atât pentru pacienți cât și pentru angajați;
 6. Pacienții pot veni însoțiți, însă vom ruga aparținătorii să îi aștepte în afara spitalului;
 7. Bolnavii internați sunt obligați să poarte pe toată durata internării ținuta de spital (ex. pijama, halat, papuci);
 8. Îmbrăcămintea de spital pusă la dispoziția pacientului se va folosi doar de către acesta;
 9. Este interzisă circulația bolnavilor în alte secții decât cele de internare;
 10. Bolnavii internați nu pot părăsi unitatea în ținuta de spital, fiind interzisă circulația pe străzi sau în parcuri în astfel de ținută;
 11. Este interzis consumul de alcool și fumatul în incinta Spitalului;
 12. Veți avea un comportament adecvat si un limbaj politicos, veți respecta personalul medical și administrativ al spitalului și normele de funcționare ale acestuia, precum și pe ceilalți pacienți internați.
 13. Bolnavii sunt datori să respecte unitatea sanitară şi pe ceilalți pacienți, se vor abține de la tulburarea liniștii, de la producerea de murdărie sau degradare a bunurilor spitalului.
 14. Păstrați curățenia în saloane, coridoare și orice altă dependință a spitalului pe care o veți folosi.
 15. Vă rugăm sa respectați perioadele de odihnă ale celorlalți pacienți internați în spital, nu veți produce zgomote de orice natură (ex: sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicații) și nu veți iniția acțiuni care pot produce disconfort pacienților internați si celorlalte persoane din jur.
 16. Nu aveți voie să utilizați în incinta spitalului substanțe/obiecte inflamabile, care pot provoca incendii (ex: lumânări) sau orice alte substanțe/obiecte care pot afecta siguranța pacienților, a personalului medical si administrativ si a spitalului;
 17. Veți beneficia de mâncarea pusa la dispoziție de Spital; din motive de siguranță medicală nu sunt permise alimente aduse din afara Spitalului fără aprobarea medicului curant/ medicului de gardă. In cazul existenței unei astfel de aprobări din partea medicului curant/medicului de gardă, veți depozita alimentele aduse din afara Spitalului în frigiderul din salon/din oficiul alimentar și nu în alte locuri (ex: noptiere, pervazurile ferestrelor salonului).

Nu veți părăsi Spitalul pe durata internării, decât în următoarele situații:

 1. Cazurile recomandate de medic (consulturi sau analize la alte unități sanitare);
 2. Ieșiri din incinta Spitalului aprobate de medic; în acest caz, vă rugăm să anunțați asistentele medicale sau recepția când intenționați să plecați și durata estimată a deplasării.
 3. În toate situațiile, aveți posibilitatea de a vă deplasa în spital, cu condiția respectării orelor de vizită stabilite de medici și a evitării ariilor în care accesul este interzis (arii semnalizate în Spital).

Din motive de siguranță nu sunt permise:

 1. blocarea/încuierea ușii de la rezervă/salon în care este cazat pacientul;
 2. fotografierea saloanelor, cabinetelor, blocului operator sau a oricăror încăperi/dependințe din cadrul Spitalului.

În ceea ce privește medicamentația:

 1. Medicamentele se pot administra doar cu acordul medicului curant/medicului de gardă;
 2. Veți respecta cu strictețe planul de tratament prescris de medicul curant/medicul de gardă;
 3. Veți informa personalul medical, întocmai și la timp, cu privire la orice manifestare sau reacție la tratamentul sau medicamentele prescrise, precum și despre orice schimbare pe care o doriți sau care intervine din cauze externe.

În caz de incendiu vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:

 1. nu folosiți lifturile;
 2. nu interveniți la instalațiile electrice;
 3. nu blocați sistemele de închidere automată a ușilor de acces. Persoanele responsabile cu cazurile de urgență se vor deplasa la fața locului pentru a stabili natura incendiului și pentru a acționa până la ajungerea pompierilor. Dacă evacuarea este necesară, vă rugăm să vă conformați ordinelor pe care le primiți și să le efectuați întocmai.

În plus față de regulile enumerate mai  sus, atât dumneavoastră, cât și aparținătorii dumneavoastră trebuie să urmați în orice moment toate dispozițiile și normele interne ale Spitalului, aduse la cunoștință de către personalul medical și administrativ al Spitalului. Orice sugestie din partea dumneavoastră va fi tratată cu seriozitate în îmbunătățirea serviciilor medicale și administrative ale Spitalului.