Modalitate de contestare ale deciziilor:

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 și art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume:

• Reclamație, care se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată;

• Plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiționarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității sau al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: Ref.Loredana Gâlcă, adresă e-mail secretariat@pneumo-iasi.ro