Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
  Îmbunătățirea Performanțelor Administrative ale
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași/ IPAS Iași

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
 
 
  HOME   OBIECTIVE   DESCRIERE   LEGISLATIE DE PROFIL   ACHIZITII   INFORMARE SI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL  
 

Programul Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
”Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
 
  LEGISLATIA referitoare la fonduri structurale europene nerambursabile     Contact
 
 


• HG 457 / 2008 – Cadrul institutional de gestionare si coordonare instrumente structurale
• Legea 315 / 2004 – Dezvoltare regionala in Romania
• HG 1115 / 2004 – Elaborare Planul National de Dezvoltare
• HG 386 / 2007 – Organizarea si functionarea Min. Econ. si Finantelor
• HG 759 / 2007 – Reguli de eligibilitate a cheltuielilor din cadrul programelor operationale
• Memorandum – Strategia nationala de comunicare Instrumente Structurale 2007-2013

Legislatie in domeniul achizitiilor publice
• OUG 34 / 2006 – Atribuire contracte de achizitie publica si de concesiune de lucrari
• Legea 337 / 2006 – Aprobarea OUG 34 / 2006 de mai sus
• Legea 128 / 2007 – Modificarea si completarea OUG nr. 34/2006
• HG 925 / 2006 – Aprobarea normelor referitoare OUG 34 / 2006
• HG 1337 / 2006 – Completarea HG 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006
• HG 71 / 2007 – Aprobare Norme de aplicare prevederi referitoare la contractele de concesiune lucrari publice si servicii prevazute de OUG nr. 34/2006
• Ordin ANRMAP 155 / 2006 – Aprobare Ghidul de atribuire contracte de achizitie publica
• Ordin ANRMAP 183 / 2006 – Aplicare dispozitii ale contractului de publicitate media
• HG 1660 / 2006 – Aprobarea Normelor de aplicare prevederil de atribuire contracte de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG 34 / 2006
• HG 525 / 2007 – Organizarea, functionare Autoritate Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
• HG 782 / 2006 – Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
• OUG 74 / 2005 – Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare Achizitii Publice
• Legea 111 / 2006 – Aprobare OUG nr. 74 / 2005 de mai sus
• OUG 30 / 2006 – Verificare proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica
• Legea nr. 228 / 2007 – Aprobare OUG 30 / 2006, functia de verificare aspecte procedurale ale procesului de atribuirecontracte de achizitie publica
• HG 942 / 2006 – Aprobarea Normelor de aplicare a OUG 30 / 2006
• Ordin MFP 175 / 2007 – Aprobare Manual Operational referitor la activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, de concesiune lucrari publice si concesiune de servicii – modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate

Legislatie in domeniul ajutorului de stat
• OUG 117 / 2006 – Proceduri nationale din domeniul ajutorului de stat
• Legea 137 / 2007 – Aprobarea OUG 117 / 2006

Legislatie in domeniul finantelor publice
• Legea 500 / 2002 – Finantele publice
• Legea 314 / 2003 – Modificarea art.15 din L 500/2002
• Hotararea 28 / 2008 – Aprobare continutul cadru al documentatie tehnico – economice aferenta investitiilor publice, a structurii si metodologiei de elaborare devizul pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
• HG 1865 / 2006 – Modificare limite valorice privind competentele de aprobare a documentatiei tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
• Legea 273 / 2006 – Finantele publice locale
• HG 1213 / 2006 – Stabilire proceduri de evaluare a impactului asupra mediului
• Ordin 1187 / 2007 – Modificare, completare Norme metodologice de organizare si conducere contabilitate institutii publice, Planul conturi pentru institutii publice si instructiuni de aplicare care au fost aprobate prin ORDIN ministru finante publice nr. 1917 / 2005

Legislatie privind cadrul financiar pentru gestionarea asistentei comunitare nerambursabile alocate Romaniei 
• OG 29 / 2007 – Alocare instrumente structurale, prefinantare, cofinantare de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea lor pt. obiectivul convergenta
• Legea 249 / 2007 – Aprobarea OUG 29 / 2007 de mai sus
• Ordin MEF 911 / 2007 – Aprobare Norme de aplicare a prevederilor OUG 29 / 2007 aprobata cu modificari si completari prin L nr. 249 / 2007
• Hotarare Nr. 1865 din 21 decembrie 2006 – modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

Legislatie privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare
• OG 79 / 2003 – Control si recuperare fonduri comunitare si fonduri de cofinantare utilizate intr-un mod necorespunzator
• Legea 529 / 2003 – Aprobarea OG 79/2003
• OG 94 / 2004 – Reglementarea unor anumite masuri financiare
• OG 53 / 2005 – Reglementare masuri financiare in domeniul bugetar, contabilitate publica
• OG 12 / 2007 – Modificare si completare OG 79 / 2003
• Legea 205 / 2007 – Aprobarea OG 12 / 2007 de modificare-completarea OG 79 / 2003
• HG 1510 / 2003 – Aprobare Norme metodologice de aplicare OG 79 / 2003
• HG 2396 / 2004 – Modificare-completaree Norme metodologice de aplicare OG 79 / 2003
• HG 1358 / 2006 – Modificare si completaree Norme metodologice de aplicare OG 79/2003 aprobate prin HG 1.510 / 2003

Legislatie recenta, proiecte, etc.
• HG 03 iunie 2009 – aprobarea Amendamentului la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (proiect)
• OG 24 / 2009 – privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European SEE
• Ordin Nr. 2548 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG  nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă
• OG 64 / 2009 – gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
• ORDIN Nr. 3154 / 2008 – modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007
• HG nr. 491 / 2008 – modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
• Ordinul MDLPL Nr. 185/681/2008 – aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile DMI 3.4

 

 
 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
IASI

Str. Dr. I. Cihac nr.30
Iaşi, cod 700115, România
Telefon: (+40) 232 239.408
Fax: (+40) 232 270.918

www.pneumo-iasi.ro

 
     
  Copyright 2010 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie IASI Medical Events