În conformitate cu prevederile Legii 95/2006 - privind reforma în sănătate, pe site-ul spitalului se vor afişa:
- legături de rudenie, pâna la gradul IV inclusiv cu personalul angajat în secţia pe care o conduce pt. şef secţie, cf. cap. III, art. 184, al. 9;
- declaraţia de interes şi incompatibilităţile prevăzute la art. 180 pt. manager, comitet director, şef secţie, şef laborator, şef serviciu,
consiliu consultativ, cf. cap. III, art. 187, al. 1;
- declaraţia de avere pt. manager, comitet director, şef secţie, şef laborator, şef serviciu, consiliu consultativ, cf. cap. III, art. 187, al. 5;


În conformitate cu prevederile art. 6, al. (1) cu e) din Legea 176/2010 - privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitaţilor publice, pe site-ul spitalului se:

"asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute Ón anexele nr. 1 si 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la
avizierul propriu, Ón termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localitaţii unde sunt situate, adresei instituţiei care
administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi
a Agentiei pe toata durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani dupa Óncetarea acestora şi se arhiveaza potrivit legii"Declaraţii pe proprie răspundere, aferente anului 2021 (Actualizat la data de 20.03.2021)
Declaraţii pe proprie răspundere, aferente anului 2020 (Actualizat la data de 23.06.2020)
Declaraţii pe proprie răspundere, aferente anului 2019 (Actualizat la data de 06.11.2019)
Declaraţii pe proprie răspundere, aferente anului 2018 (Actualizat la data de 21.08.2018)
Declaraţii pe proprie răspundere, aferente anului 2017


În conformitate cu prevederile Ordinului 591 din 27.05.2010 al Ministrului Sănătăţii, începand cu data prezentului ordin, pe site-ul spitalului se vor
afişa veniturile nete salariale lunare, realizate de personalul propriu.

Înapoi